Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii


Rozdzial 7

Przepisy karne


Art. 53. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia srodki odurzajace lub substancje psychotropowe albo przetwarza slome makowa,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.


2. Jezeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilosc srodków odurzajacych, substancji psychotropowych albo slomy makowej lub czyn ten zostal popelniony w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci na czas nie krótszy od lat 3.


Art. 54. 1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrzady, jezeli z okolicznosci wynika, ze sluza one lub sa przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.


2. Tej samej karze podlega, kto:

1) przystosowuje do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych naczynia i przyrzady, chocby byly wytworzone w innym celu, albo
2) wchodzi w porozumienie z inna osoba w celu popelnienia przestepstwa okreslonego w art. 53 ust. 2.


Art. 55. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnatrzwspólnotowego nabycia, wewnatrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego panstwa srodki odurzajace, substancje psychotropowe lub slome makowa,
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 5.


2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

3. Jezeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilosc srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub slomy makowej albo czyn ten zostal popelniony w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci na czas nie krótszy od lat 3.


Art. 56. 1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 37, wprowadza do obrotu srodki odurzajace, substancje psychotropowe lub slome makowa albo uczestniczy w takim obrocie,
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.


2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

3. Jezeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilosc srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub slomy makowej, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 10.


Art. 57. 1. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 55 ust. 1 lub art. 56 ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.


2. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 55 ust. 3 lub art. 56 ust. 3,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.


Art. 58. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej, ulatwia albo umozliwia ich uzycie albo naklania do uzycia takiego srodka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.


2. Jezeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej maloletniemu lub naklania go do uzycia takiego srodka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilosciach innej osobie,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 5.


Art. 59. 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, udziela innej osobie srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej, ulatwia uzycie albo naklania do uzycia takiego srodka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.


2. Jezeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej maloletniemu, ulatwia uzycie albo naklania go do uzycia takiego srodka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krótszy od lat 3.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.


Art. 60. Kto, bedac wlascicielem lub dzialajacym w jego imieniu zarzadca albo kierownikiem zakladu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadzac inna dzialalnosc uslugowa, majac wiarygodna wiadomosc o popelnieniu przestepstwa okreslonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakladu lub lokalu, nie powiadamia o tym niezwlocznie organów scigania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.


Art. 61. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporzadzenia 273/2004 rozporzadzenia 111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, dokonuje przywozu, wywozu, wewnatrzwspólnotowego nabycia, wewnatrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego panstwa, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory,podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 5.


Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada srodki odurzajace lub substancje psychotropowe,
podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.


2. Jezeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilosc srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych, sprawca
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.


Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjatkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjatkiem konopi wlóknistych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.


2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, slome makowa, zywice lub ziele konopi innych niz wlókniste.


Art. 64. Kto zabiera, w celu przywlaszczenia, srodki odurzajace, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub slome makowa,podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.


Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie wlókniste,podlega karze grzywny.


Art. 66. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporzadzenia 273/2004 rozporzadzenia 111/2005, wytwarza, przetwarza, przerabia, stosuje, dokonuje przywozu, wywozu, wewnatrzwspólnotowego nabycia, wewnatrzwspólnotowej dostawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego panstwa, nabywa, posiada lub przechowuje prekursory,podlega karze grzywny.


Art. 67. Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporzadzenia 273/2004 rozporzadzenia 111/2005, nie dopelnia obowiazku prowadzenia ewidencji wytwarzania, przetwarzania, przerobu srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub prekursorów i obrotu nimi albo w inny sposób narusza przepisy okreslajace zasady stosowania srodków, substancji lub prekursorów i obrotu nimi,podlega karze grzywny.


Art. 68. Kto, wbrew przepisom art. 20 ust. 1, prowadzi reklame lub promuje substancje psychotropowa lub srodek odurzajacy, w celach innych niz medyczne,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.


Art. 69. 1. Orzekanie w sprawach o czyny okreslone w art. 65-67 nastepuje w trybie przepisów o postepowaniu w sprawach o wykroczenia.


2. W razie ukarania za wykroczenie okreslone w art. 65 lub 66 orzeka sie przepadek przedmiotów wykroczenia, a takze przedmiotów pochodzacych bezposrednio lub posrednio z wykroczenia, nawet jezeli nie byly one wlasnoscia sprawcy. Sad, orzekajac przepadek przedmiotów, moze zarzadzic ich zniszczenie. Z czynnosci zniszczenia sporzadza sie protokól.


Art. 70. 1. W razie skazania za przestepstwa okreslone w art. 53-61, 63 i 64 mozna orzec przepadek przedmiotu przestepstwa oraz przedmiotów i narzedzi, które sluzyly lub byly przeznaczone do jego popelnienia, nawet jezeli nie byly wlasnoscia sprawcy.


2. W razie skazania za przestepstwo okreslone w art. 62 oraz w razie umorzenia lub warunkowego umorzenia postepowania karnego orzeka sie przepadek srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej, nawet jezeli nie byl wlasnoscia sprawcy. Sad, orzekajac przepadek przedmiotów, moze zarzadzic ich zniszczenie. Z czynnosci zniszczenia sporzadza sie protokól.

3. Przepadku nie orzeka sie, jezeli srodek odurzajacy lub substancja psychotropowa sa wlasnoscia osoby trzeciej, a sprawca uzyskal je w drodze przestepstwa lub wykroczenia albo wszedl w ich posiadanie w sposób razaco naruszajacy obowiazki pracownicze albo warunki umowy laczacej go z wlascicielem tych srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych.

4. W razie skazania za przestepstwo okreslone w art. 53-63 sad moze orzec na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii nawiazke w wysokosci do 50 000 zl.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje sie do sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 62 ust. 1, jezeli jest on osoba uzalezniona.


Art. 71. 1. W razie skazania osoby uzaleznionej za przestepstwo pozostajace w zwiazku z uzywaniem srodka odurzajacego lub substancji psychotropowej na kare pozbawienia wolnosci, której wykonanie warunkowo zawieszono, sad zobowiazuje skazanego do poddania sie leczeniu lub rehabilitacji w zakladzie opieki zdrowotnej i oddaje go pod dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.


2. Sad moze zarzadzic wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolnosci, jezeli skazany w okresie próby uchyla sie od obowiazku, o którym mowa w ust. 1, albo dopuszcza sie razacego naruszenia regulaminu zakladu, do którego zostal skierowany.

3. W razie skazania osoby uzaleznionej, z uwzglednieniem warunków okreslonych w ust. 1, na kare pozbawienia wolnosci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sad moze orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim zakladzie opieki zdrowotnej.

4. Czasu pobytu w zakladzie opieki zdrowotnej nie okresla sie z góry, nie moze on jednak byc dluzszy niz 2 lata; o zwolnieniu z zakladu rozstrzyga sad na podstawie wyników leczenia lub rehabilitacji. Jezeli skazany nie poddaje sie leczeniu lub rehabilitacji albo dopuszcza sie razacego naruszenia regulaminu zakladu opieki zdrowotnej, zwolnienie moze nastapic takze na wniosek zakladu prowadzacego leczenie.

5. Sad rozstrzyga po zakonczeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczona kare pozbawienia wolnosci nalezy wykonac.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe warunki i tryb postepowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzaleznionych, o których mowa w ust. 1-3, majac na wzgledzie dobro osoby uzaleznionej.


Art. 72. 1. Jezeli osoba uzalezniona lub uzywajaca substancje psychoaktywne szkodliwie, której zarzucono popelnienie przestepstwa zagrozonego kara nieprzekraczajaca 5 lat pozbawienia wolnosci, podda sie leczeniu i rehabilitacji lub udzialowi w programie profilaktyczno-leczniczym prowadzonym przez zaklad opieki zdrowotnej lub inny podmiot dzialajacy w ochronie zdrowia, prokurator moze zawiesic postepowanie do czasu zakonczenia leczenia.


2. Po podjeciu postepowania prokurator, uwzgledniajac wyniki leczenia postanawia o dalszym prowadzeniu postepowania albo wystepuje do sadu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postepowania.

3. Na postanowienie o dalszym prowadzeniu postepowania podejrzanemu przysluguje zazalenie.

4. W wypadku wskazanym w ust. 2 warunkowe umorzenie mozna zastosowac do sprawcy przestepstwa zagrozonego kara nieprzekraczajaca 5 lat pozbawienia wolnosci.


Art. 73. Przepis art. 72 stosuje sie odpowiednio w postepowaniu sadowym do chwili zamkniecia przewodu sadowego.


Art. 74. W zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale nie stosuje sie art. 96-98 Kodeksu karnego.