Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

USTAWA

z dnia 29 lipca 2005 r.


o przeciwdzialaniu narkomanii(1)


Rozdzial 1

Przepisy ogólne


Art. 1. Ustawa okresla:

1) zasady i tryb postepowania w zakresie przeciwdzialania narkomanii;
2) zadania i uprawnienia organów administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie przeciwdzialania naruszeniom prawa dotyczacego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których uzywanie moze prowadzic do narkomanii;
3) organy wlasciwe do wykonania:
a) rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004), zwanego dalej „rozporzadzeniem 273/2004”,
b) rozporzadzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. okreslajacego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiedzy Wspólnota a panstwami trzecimi (Dz. Urz. WE L 22 z 26.01.2005, str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 r., t. 48, str. 1), zwanego dalej „rozporzadzeniem 111/2005”;
4) kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy i rozporzadzen wymienionych w pkt 3.


Art. 2. 1. Przeciwdzialanie narkomanii realizuje sie przez odpowiednie ksztaltowanie polityki spolecznej, gospodarczej, oswiatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególnosci:


1) dzialalnosc wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza;
2) leczenie, rehabilitacje i reintegracje osób uzaleznionych;
3) ograniczanie szkód zdrowotnych i spolecznych;
4) nadzór nad substancjami, których uzywanie moze prowadzic do narkomanii;
5) zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których uzywanie moze prowadzic do narkomanii;
6) nadzór nad uprawami roslin zawierajacych substancje, których uzywanie moze prowadzic do narkomanii.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, sa finansowane ze srodków wlasnych podmiotów wykonujacych zadania w zakresie przeciwdzialania narkomanii, srodków przeznaczonych na realizacje programów zdrowotnych finansowanych z czesci budzetu panstwa, której dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia, oraz srodków Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 4-6, sa finansowane z budzetu panstwa z czesci pozostajacych w dyspozycji wlasciwych ministrów.


Art. 3. Przepisy ustawy stosuje sie do:

1) produktów leczniczych, które sa srodkami odurzajacymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z pózn. zm.(2) );
2) substancji i preparatów chemicznych, które sa prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z pózn. zm.(3) ).

Art. 4. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) grzyby halucynogenne - grzyby zawierajace substancje psychotropowe;
2) importer - osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke nieposiadajaca osobowosci prawnej, która dokonuje przywozu i sklada zgloszenie celne lub w imieniu której skladane jest zgloszenie celne;
3) jednostki naukowe - jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484);
4) konopie - rosliny z rodzaju konopie (Cannabis L.);
5) konopie wlókniste - rosliny z gatunku konopie siewne (Cannabis sativa L.), w których zawartosc delta-9-tetrahydrokannabinolu w kwiatowych lub owocujacych wierzcholkach roslin, z których nie usunieto zywicy, wynosi ponizej 0,20 % w przeliczeniu na sucha mase;
6) leczenie - leczenie zaburzen psychicznych i zaburzen zachowania spowodowanych uzywaniem srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych;
7) leczenie substytucyjne - stosowanie, w ramach programu leczenia uzaleznienia, produktów leczniczych lub srodków odurzajacych o dzialaniu antagonistycznym na receptor opioidowy;
8) mak - rosline z gatunku mak lekarski (Papaver somniferum L.), zwana równiez makiem ogrodowym albo uprawnym;
9) mak niskomorfinowy - rosline z gatunku mak lekarski nalezaca do odmiany, w której zawartosc morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegajaca do niej lodyga o dlugosci do 7 cm, wynosi ponizej 0,06 % w przeliczeniu na zasade morfiny i na sucha mase wymienionych czesci rosliny;
10) mleczko makowe - sok mleczny torebki (makówki) maku;
11) narkomania - stale lub okresowe uzywanie w celach innych niz medyczne srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych albo srodków zastepczych, w wyniku czego moze powstac lub powstalo uzaleznienie od nich;
12) ograniczanie szkód zdrowotnych i spolecznych - dzialania ukierunkowane na zmniejszenie problemów zdrowotnych i spolecznych wynikajacych z uzywania w celach innych niz medyczne srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych albo srodków zastepczych;
13) opium - stezaly sok mleczny torebki (makówki) maku;
14) osoba zagrozona uzaleznieniem - osobe, u której zespól zjawisk psychicznych i oddzialywan srodowiskowych stwarza duze prawdopodobienstwo powstania uzaleznienia od srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych, albo osobe sporadycznie uzywajaca srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub srodków zastepczych;
15) osoba uzalezniona - osobe, która w wyniku uzywania srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub srodków zastepczych albo uzywania ich w celach medycznych znajduje sie w stanie uzaleznienia od tych srodków lub substancji;
16) prekursor - prekursor narkotykowy bedacy substancja sklasyfikowana, o której mowa w art. 2 pkt a rozporzadzenia 273/2004, którego kategorie okresla zalacznik nr 1 do tego rozporzadzenia;
17) preparat - produkt leczniczy zawierajacy co najmniej jeden srodek odurzajacy lub substancje psychotropowa albo ich prekursory;
18) producent - przedsiebiorce wytwarzajacego, przetwarzajacego lub przerabiajacego srodki odurzajace, substancje psychotropowe lub prekursory;
19) przetwarzanie - czynnosci prowadzace do przemiany srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne srodki odurzajace, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebedace srodkami odurzajacymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami;
20) przerób - otrzymywanie mieszanin srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym srodkom lub substancjom postaci stosowanej w lecznictwie;
21) przywóz - kazde wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty Europejskiej srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych;
22) rehabilitacja - proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi przez przyjmowanie srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych osiaga optymalny stan zdrowia, funkcjonowania psychicznego i spolecznego;
23) reintegracja - efekt dzialan okreslonych w art. 14-16 art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z pózn. zm.(4) );
24) sloma makowa - torebke (makówke) maku bez nasion, wraz z lodyga, lub poszczególne ich czesci;
25) substancja psychotropowa - kazda substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, dzialajaca na osrodkowy uklad nerwowy, okreslona w wykazie substancji psychotropowych stanowiacym zalacznik nr 2 do ustawy;
26) srodek odurzajacy - kazda substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzialajaca na osrodkowy uklad nerwowy, okreslona w wykazie srodków odurzajacych stanowiacym zalacznik nr 1 do ustawy;
27) srodek zastepczy - substancje w kazdym stanie fizycznym, która jest trucizna lub srodkiem szkodliwym, uzywana zamiast lub w takich samych celach innych niz medyczne jak srodek odurzajacy lub substancja psychotropowa;
28) uprawa maku lub konopi - kazda uprawe maku lub konopi bez wzgledu na powierzchnie;
29) uzaleznienie od srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych - zespól zjawisk psychicznych lub somatycznych wynikajacych z dzialania srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych na organizm ludzki, charakteryzujacy sie zmiana zachowania lub innymi reakcjami psychofizycznymi i koniecznoscia uzywania stale lub okresowo tych srodków lub substancji w celu doznania ich wplywu na psychike lub dla unikniecia nastepstw wywolanych ich brakiem;
30) uzywanie szkodliwe - uzywanie substancji psychoaktywnej powodujace szkody somatyczne lub psychiczne, wlaczajac uposledzenie sadzenia lub dysfunkcyjne zachowanie, które moze prowadzic do niesprawnosci lub miec niepozadane nastepstwa dla zwiazków z innymi ludzmi;
31) uzywanie srodka odurzajacego, substancji psychotropowej lub srodka zastepczego - wprowadzanie do organizmu czlowieka srodka odurzajacego, substancji psychotropowej lub srodka zastepczego, niezaleznie od drogi podania;
32) wewnatrzwspólnotowa dostawa - przemieszczenie srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej;
33) wewnatrzwspólnotowe nabycie - przemieszczenie srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych z terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
34) wprowadzanie do obrotu - udostepnienie osobom trzecim odplatnie lub nieodplatnie srodków odurzajacych, substancji psychotropowych lub ich prekursorów;
35) wytwarzanie - czynnosci, za pomoca których moga byc otrzymywane srodki odurzajace lub substancje psychotropowe albo ich prekursory, ich oczyszczanie, ekstrakcje surowców i pólproduktów oraz otrzymywanie soli tych srodków lub substancji;
36) wywóz - kazde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej srodków odurzajacych lub substancji psychotropowych;
37) ziele konopi - kwiatowe lub owocujace wierzcholki konopi, z których nie usunieto zywicy, a w przypadku roslin w stadium przed zawiazaniem wiechy - liscie i lodygi konopi;
38) zywica konopi - zywice i inne produkty konopi zawierajace delta-9-tetrahydrokannabinol lub inne aktywne biologicznie kannabinole.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna »